حوزه فعالیت های برنامه ریزی درسی و آموزشی با رویکرد پژوهشی در نظام آموزش و پرورش
مؤلفه های اصلی آموزش و پرورش - خرده نظام هایی است که دستگاه آموزش و پرورش در جهت تحقق چشم اندازها و مأموریت ها به کار می گیرد.

قوت ها- به مجموعه ظرفیت ها و توانایی های یک سازمان گویند، که با انسجام بخشیدن به آنها می توان حداکثر بهره برداری برای دستیابی به اهداف را به عمل آورد.
ضعف ها- کلیه عواملی است که سبب تأخیر در زمان انجام برخی از فعالیت ها و مأموریت های سازمان مورد بحث می شود.
محیط یادگیری - به کلیه عوامل تأثیرگذاری گفته می شود که در درون نظام آموزش و پرورش قراردارد و دست یابی به نتایج را موجب می شود.
عملکرد یادگیری- به نتایج حاصل از یادگیری در سه حیطه شناختی، نگرشی و مهارتی گفته می شود.
یادگیری- به درک کلی از هر موضوع درسی گفته می شود که در آن ، دانش آموز به ساختن مفهومی از آن در ذهن خود می پردازد وا ین کار را با قرار دادن یادگیری جدید در زمینه گسترده تر دانش پا یه قبلی خود انجام می دهد و می تواند به هنگام نیاز از آن یادگیری بر ای حل مشکلات غیر قابل پیش بینی در مدرسه، محیط کار و یا زندگی خود استفاده کند (ایزارد، ۱۹۹۲)

فرایند یاددهی- یادگیری- به تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد گو یند که بر اساس طرح ی منظم وهدفدار به منظور ا یجاد تغییر در رفتار و شناخت شاگردان سازمان داده می شود. (دائره المعارف بین المللی.برنامه درسی،۱۹۹۱ ، صفحه ۸۹)

درون داد آموزشی - در دیدگاه سیستمی، هر آنچه که وارد نظام آموزشی می شود - اعم از منقول وغیرمنقول - درون داد نام دارد.

فرایند آموزشی - در دیدگاه سیستمی، تمامی روش های به کار گرفته شده (اعم از مدیریتی، آموزشی وپژوهشی) برای دستیابی به نتایج را گویند.
انواع تر بیت – منظور از انواع تر بیت، عملکردها ی شش گانه ای است که انتظار می روددر پایان آموزش در رفتار ، عمل و نگرش دانش آموز دیده شود .
ارزشیابی آموزشی- به معنی قضاوت کردن درباره ارزش وشا یستگی پد یده ها ی آموزشی است.ارزشیابی می تواند در باره یادگیرنده ، مدرس، برنامه درسی، کارکنان و غیره باشد. همینطور می توان آنرا در سطوح مختلف شامل فرد، برنامه ، دوره تحصیلی و سازمان به کار برد (بازرگان، ۱۳۷۳ ، صفحات ۱۹ الی ۲۱)

ارزشیابی – عبارت است از سنجش و داوری عملکرد برنامه ها و طرحها با هدف و ضوابط واستانداردهای پیش بینی شده از قبل و شناخت و تحلیل اثرات اقتصادی واجتماعی اجرای برنامه ها(زاهدی، انسیه، رساله دکتری، ۱۳۸۲ ، تهران، علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی).
مدیریت – مدیریت عبارت است از فرایندی برای حل مسائل مربوط به تأمین هدفهای سازمانی به نحو مطلوب از طریق استفاده مؤثر و کارآمد از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر (دیوید، ۱۹۹۹).

برنامه ریزی راهبردی – شامل "هدف های کلان سازمان " و "انتخاب گزینه ها و روشهای مناسب برای.( تحقق آنها" و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به اهداف مذکور است (رضائیان، ۱۳۸۳)
فرهنگ سازمانی – وجود عوامل غیرملموسی است که در یک محیط سا زمانی وجود دارد و شامل.هنجارهای رفتاری، ارزش ها و باورهای موجود در آن سازمان است (هالپین، ۱۹۶۶)
سبک مدیریت – نحوه استفاده مدیر و رهبر از قدرت و نفو ذ را سبک مدیریت و رهبری گویند (هرسی و بلانچارد، ۱۹۹۳)
فعالیتهای فوق برنامه – به مجموعه فعالیتهای سازمان یافته و پیش بینی شده ای گفته می شود که به منظورتعمیق یادگیری بیشتر دانش آموزان و آمادگی آنها جهت ورود به اجتماع در نظر گرفته شده تا به رشد و تعالی و شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه های کاربردی کمک کند (جاودان، ۱۳۸۳)

تکنولوژی آموزشی – روش نظام مند طراحی، اجرا و ارزشیابی کلی فرایند تدریس و یادگیری است که براساس هدفهای معین و با بهره گیری از یافته های علمی و به کارگیری منابع مختلف – اعم از انسانی وغیرانسانی – به منظور آموزش موثرتر، تنظیم و اجراء می شود (یغما، ۱۳۷۴)
فناوری اطلاعات و ارتباطات – مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارها و نظامهای ارتباطی است که برای دستیابی، جمع آوری، رتبه بندی، دستکاری و ارائه اطلاعات به کار می رود

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ آبان۱۳۸۶ساعت 22:26  توسط محافظت نصیری |